Beleid

Conflicterende belangen

Wanneer is sprake van een conflicterende situatie?

Doordat medewerkers van OBM Makelaars in Assurantiën B.V. werkzaamheden verrichten voor zowel OBM Makelaars in Assurantiën als OBM Assuradeuren B.V., kan het gebeuren dat een zogenaamde conflicterende situatie ontstaat tussen het uitvoeren van de functie bij beide bedrijven.
Er kan onder andere sprake zijn van een conflicterende situatie bij:

 • onterechte acceptatie of afwijzing van een risico
 • onterechte toestemming tot wijziging of beëindiging van een verzekering
 • onterecht verlengen van een verzekering
 • onterecht accepteren of afwijzen van een schade
 • onterecht informatie achterhouden.

Wat is ons beleid bij een conflicterende situatie?

Op het moment dat zich een conflicterende situatie voordoet, vindt er een zorgvuldige afweging plaats.
De verantwoordelijke voor OBM Assuradeuren B.V. (feitelijk leider genoemd) beoordeelt de conflicterende situatie. Vervolgens beslist hij/zij wat er moet gebeuren. Dit gebeurt volgens een speciaal voor deze situatie gemaakte afspraak: het protocol conflicterende situatie.
Protocol conflicterende situatie:
Om te zorgen dat er duidelijkheid is over wie de rol van bemiddelaar en wie de rol van gevolmachtigde vervult, is het volgende beleid geformuleerd:

 • De feitelijke leider van OBM Assuradeuren B.V. is eindverantwoordelijke voor het volmacht beleid.
 • Tussen OBM Makelaars in Assurantiën B.V. en OBM Assuradeuren B.V. zijn strikte afspraken gemaakt (procedures vastgesteld) over het accepteren en wijzigen van verzekeringen en de afhandeling van schades.
  In deze afspraken is duidelijk omschreven wat de processtappen en controlemomenten zijn. De feitelijke werkzaamheden die namens verzekeringsmaatschappijen worden gedaan, worden uitsluitend geaccordeerd en/of uitgevoerd door medewerkers die voor OBM Assuradeuren B.V. werken.
 • Als de afspraken niet duidelijk genoeg uitleggen hoe er in bepaalde situaties gehandeld moet worden, neemt de feitelijke leider van OBM Assuradeuren B.V. hierover een beslissing.
 • Van deze afspraken wordt alleen afgeweken als de feitelijk leider van OBM Assuradeuren B.V. hier schriftelijk toestemming voor geeft.
 • Wanneer de afwijking buiten de bevoegdheden van de verleende volmacht valt, mag van de beschreven procedures worden afgeweken na schriftelijke toestemming van zowel de feitelijk leider van OBM Assuradeuren B.V. als van de volmachtgever.
 • Als het gebeurt dat er bij de behandeling van een schade over de schuldvraag tussen twee of meer klanten een conflict ontstaat, dan wordt het schadedossier geheel of gedeeltelijk verder behandeld door de betrokken volmachtgever.

Fraude

Hoe gaat OBM Makelaars in Assurantiën met fraude om?

Vertrouwen is essentieel bij het bieden van zekerheid en dat is een van de uitgangspunten van OBM Makelaars in Assurantiën. Uit diverse onderzoeken blijkt echter dat een kleine groep relaties dit vertrouwen misbruikt door fraude te plegen. Tegelijkertijd blijkt uit dezelfde onderzoeken dat relaties van mening zijn dat verzekeringsfraude harder moet worden aangepakt.

Wat verstaan wij eigenlijk onder fraude?  Onder verzekeringsfraude wordt verstaan: het misbruik maken van een verzekeringsproduct of dienst door de verzekeringnemer, verzekerde of de begunstigde om een prestatie te verkrijgen waarop met geen recht heeft. Een aantal voorbeelden van fraude:
 • Het niet eerlijk geven van informatie aan de verzekeraar
 • Het niet eerlijk vertellen wat er is gebeurd
 • Het veranderen van bedragen op aankoopnota’s
 • Meer claimen dan de geleden schade
 • Een afgewezen schade nogmaals opgeven, met een ander verhaal.

Hoe sporen wij fraude op?

 • Verzekeraars en gevolmachtigden beschikken over fraude-indicatoren
 • Verzekeraars werken met geautomatiseerde kennissystemen, die speciaal zijn ingericht om fraudes te detecteren
 • De markt verzamelt schadehistorie en specifieke fraudeinformatie in een marktbreed systeem (FISH), dat de opsporing van fraude beter mogelijk maakt.
  U ondervindt hier het voordeel van. We versnellen namelijk met deze maatregelen het afhandelingsproces van terechte schadeclaims en bieden u daarmee een hoger serviceniveau.

Welke maatregelen treffen wij bij fraude?

Onze organisatie heeft een fraudecontactpersoon aangesteld. Onze fraudecontactpersoon is mw. M. (Marlou) Onderdijk. Als er sprake is van fraude of het vermoeden hiervan, dan dragen wij de schadebehandeling over aan de volmachtgever. Mocht deze tot de conclusie komen dat er sprake is van fraude, dan kunnen wij een aantal maatregelen nemen, zoals:

 • De schade wordt niet vergoed of – indien reeds betaald – teruggevorderd.
 • Opzegging van de verzekering. Dat geldt ook voor andere verzekeringen, die in onze volmacht zijn ondergebracht.
 • Uitsluiting van andere verzekeringen in de toekomst.
 • De verzekeraar plaatst u op een interne incidentenlijst.
 • Wij melden de fraude aan bij de Stichting CIS, die een ‘incidentenregistratie’ bijhoud. Dit register wordt ook door andere verzekeraars en gevolmachtigden in Nederland geraadpleegd. Meer hierover staat vermeld in het Protocol Incidenten waarschuwingssystemen Financiële Instellingen. Wilt u meer informatie over de Stichting CIS kijk dan op www.stichtingcis.nl
 • Aangifte bij de politie.

U bent goed verzekerd bij OBM Makelaars in Assurantiën B.V.

Via uw premie betaalt u mee aan het fraudegedrag van anderen. Dit willen we natuurlijk voorkomen. Daarom doen wij aan fraudebestrijding.

Beloningsbeleid

In het beloningsbeleid komen klantbelang en de uitgangspunten van onze arbeidsvoorwaarden tot uiting. Arbeidsvoorwaarden die zich kenmerken door flexibiliteit.

Het inkomen van OBM collega’s bestaat uit de volgende componenten:

 • Vast salaris
 • Variabel salaris

De hoogte van de beloning is gebaseerd op functiezwaarte en ervaring.

Alle collega’s maken jaarlijks met hun manager afspraken voor de komende periode. Klantgerichtheid, kwaliteit van de dienstverlening, professionaliteit ontwikkeling van competenties staan hierbij centraal. De afspraken zijn nooit meer dan 50% gerelateerd aan financiële doelstellingen. Aan het einde van het jaar wordt vervolgens geëvalueerd in hoeverre de afspraken gerealiseerd zijn. Deze evaluatie is bepalend voor de eventuele groei in salaris en totstandkoming van de variabele beloning.

OBM wil met dit verantwoorde en transparante beloningsbeleid allereerst het klantbelang dienen en voldoet hiermee aan de regels die de wetgever stelt (Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen) en aan de richtlijnen van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en DNB (De Nederlandse Bank) die er op toezien dat financiële ondernemingen een beheerst beloningsbeleid voeren.

Voor vragen of opmerkingen, neem contact met ons op.