OBM Makelaars in Assurantiën B.V.

Algemene voorwaarden OBM makelaars in Assurantiën B.V.

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hieronder genoemde termen als volgt gehanteerd, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
• OBM makelaars in Assurantiën B.V., gevestigd te Alkmaar aan de Emmastraat 2 1812 DR, hierna te noemen: ‘OBM” : gebruiker van de algemene voorwaarden
• Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon die met OBM een overeenkomst sluit;
• Overeenkomst: de overeenkomst tussen OBM en de klant.
• Diensten: de advisering en/of afsluiten van schadeverzekeringen, hypotheken, spaar-of beleggingsproducten, het analyseren van de persoonlijke- of bedrijfsverzekeringsprotefeuille, de advisering en het afsluiten van pensioen-of levensverzekeringen, de advisering en/of levering van financiële en/of bancaire diensten, de advisering inzake andere financiële producten.

Artikel 2 Algemeen
2.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en iedere overeenkomst tussen OBM en de klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met OBM, waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.
2.3 Algemene voorwaarden van de klant, dan wel andere voorwaarden, zijn niet van toepassing tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat de voorwaarden van de klant, met uitsluiting van deze voorwaarden, op de overeenkomst van toepassing zijn.
2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden niet van toepassing of ongeldig is, dan blijven de overige bepalingen in deze voorwaarden volledig en onveranderd van kracht.

Artikel 3 Offerte en overeenkomsten
3.1 Offertes en tarieven van OBM zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en
onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende verzekeraar of kredietverstrekker.
3.2 Aan OBM verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van OBM, niet tot
resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte opdracht of uit hetgeen partijen zijn
overeengekomen anders blijkt.
3.3 Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat OBM een opdracht
schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. OBM is bevoegd om
aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.
3.4 In het geval opdrachtgever enig digitaal bericht, per email dan wel door het invullen van een daartoe
bestemd formulier op de website van OBM, aan OBM heeft verzonden en opdrachtgever binnen 24
uur na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) OBM heeft
ontvangen, dient het bericht van opdrachtgever als niet ontvangen te worden beschouwd. Indien
opdrachtgever binnen de termijn van 24 uur na verzending van een digitaal bericht een reactie of
uitsluitsel van (een medewerker van) OBM wenst te ontvangen, dient opdrachtgever zichzelf ervan
te vergewissen dat het bericht (de medewerker van) OBM heeft bereikt.

Artikel 4: Wijziging van de overeenkomst.
4.1 Indien blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is dat te verrichten diensten wijziging of aanvulling behoeven, kan de overeenkomst met wederzijdse instemming worden aangepast.
4.2 Indien wijziging van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve gevolgen heeft, en/of gevolgen voor de levertijden en/of termijn, dan zal OBM de klant hier onverwijld over inlichten.
4.3 Ten aanzien van de wijziging van de overeenkomst kan OBM de meerkosten bij de klant in rekening brengen, tenzij de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die niet aan OBM kunnen worden toegerekend.

Artikel 5 Inschakeling derden
5.1 Het is OBM toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig
gebruik te maken van derden. De inschakeling van deze derden gemoeide kosten kunnen worden
doorbelast aan opdrachtgever.
5.2 Voor zover OBM bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht gebruik zal maken van
derden afkomstige adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten,
fiscalisten etc., zal zij bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met
opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. OBM is niet
aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze derden.
5.3 OBM is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken
als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 5.2. bepaalde, zoals uitzendkrachten,
externe administratiebureaus etc.

Artikel 6 Honorarium en betaling
6.1 Partijen spreken bij het sluiten van de overeenkomst af op welke wijze het honorarium van OBM
wordt voldaan. Het honorarium kan begrepen zijn in de aan de opdrachtgever (al dan niet namens
een verzekeraar) in rekening te brengen bedragen of er kan een uurtarief worden overeengekomen.
6.2 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de
opdrachtgever doorberekend. OBM is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen
wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten van materialen
of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, en/of van andere kosten, welke
de kostprijs van OBM beïnvloeden.
6.3 Betalingen door de opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na de factuurdatum
op de door OBM voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur
anders vermeldt. De opdrachtgever is zich er van bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan
hem in rekening gebrachte premies tot gevolg kan hebben dat de door hem, na bemiddeling van
OBM, afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde
risico.
6.4 Verrekening door de opdrachtgever van de door OBM gefactureerde premies en bedragen met een
door de opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de
opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor
zover de tegenvordering door OBM uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte
onherroepelijk is vastgesteld.
6.5 Indien de opdrachtgever de verschuldigde premie en/of bedragen niet binnen de overeengekomen
termijn betaalt, zal de opdrachtgever daardoor, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over
het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd worden. Indien de opdrachtgever na
ingebrekestelling nalatig blijkt om het openstaande bedrag aan OBM te voldoen, kan de vordering
uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale
bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan
de hoogte wordt vastgesteld op twee punten van het door de rechtbank gehanteerde liquidatietarief.
6.6 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde
rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt
de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6.7 Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van OBM aanleiding
geeft, is OBM bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever
voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

Artikel 7 Termijnen
7.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door OBM opgegeven termijnen waarbinnen zij de
haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

Artikel 8 Medewerking door de opdrachtgever
8.1 De Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan
OBM die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Indien
voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet
tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking van
OBM zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen
heeft voldaan, is OBM bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de
overeenkomst.
8.2 De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan OBM verschafte informatie.

Artikel 9 Aansprakelijkheid van OBM
9.1 Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van OBM alsmede van haar
bestuurders, haar werknemers en de door OBM bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde
personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van OBM wordt uitgekeerd, inclusief het door OBM te
dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.
9.2 In het geval de in artikel 9.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van OBM in een
specifiek geval geen dekking verleend, is de in de aansprakelijkheid, contractueel en
buitencontractueel, van OBM alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door OBM bij
de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het ter
zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan de opdrachtgever in rekening
gebrachte honorarium, dan wel, de door de verzekeraar in rekening gebrachte premie.
9.3 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever.
Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen
rechten ontlenen.
9.4 OBM is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden
als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.
9.5 OBM is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door OBM
gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door OBM kan worden
verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.
9.6 OBM is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat
door opdrachtgever aan OBM verzonden (email)berichten OBM niet hebben bereikt.
9.7 OBM is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat
de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies voor door hem, na bemiddeling van
OBM, afgesloten verzekeringen of voorzieningen, ondanks deugdelijke sommatie van OBM niet of
niet tijdig heeft voldaan.
9.8 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van OBM voor schade welke
veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.
9.9 De opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met OBM indien OBM
zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen
jegens de opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip
van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd
door opdrachtgever te worden nagekomen.

Artikel 10 Overmacht
10.1 OBM is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor OBM redelijkerwijze
niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van OBM ontstane veranderingen in de bij het
aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.
10.2 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van OBM geldt in ieder geval niet als
toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar
leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-,
invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat
gebondenheid niet meer van OBM kan worden gevergd.

Artikel 11 Voorbeeld en modellen
Indien OBM aan de klant een voorbeeldberekening, een voorbeeldpolis, een voorbeeldovereenkomst, een model of anderszins een voorbeeld getoond of verstrekt heeft, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn vertrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 12 Vrijwarring
12.1 De klant vrijwaart OBM voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant versterkte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
12.2 Indien de klant aan OBM informatiedragers, elektronische bestanden, e-mails of software etc. verstrekt, garandeert de klant dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
Artikel 13 Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens
13.1 Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde
van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar
redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden.
13.2 Door de opdrachtgever aan OBM verstrekte persoonsgegevens zullen door OBM niet worden
gebruikt voor of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering
van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen
e.d., behoudens voor zover OBM op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar
bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie
te verstrekken.
13.3 Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige
mailinglist e.d. van OBM, zal OBM de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van
opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen
14.1 Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van OBM is het Nederlandse recht van
toepassing.
14.2 OBM is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Diensverlening (KIFID) onder nummer
300.004733. Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de
onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de Opdrachtgever voor bindend
advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij
de burgerlijke rechter. OBM conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie
Financiële Dienstverlening te geven bindend advies, voor zover het belang van het voorgelegde
geschil een bedrag van € 25.000,= (zegge en schrijven vijfentwintigduizend euro) niet te boven
gaat. Indien het betreffende geschil genoemd geldelijk belang te boven gaat, heeft OBM de
mogelijkheid om niet mee te werken aan een bindend advies.
14.3 In het geval een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de
onderhavige voorwaarden van toepassing zijn wordt voorgelegd aan de burgerlijke rechter, is de
rechtbank te Alkmaar bij uitsluiting bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

Artikel 15 Verval van recht

15.1 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook
jegens OBM in verband met door OBM verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar
na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het
bestaan van deze rechten en bevoegdheden.